Podmínky pro účast v soutěži

Soutěž je určena pro interpretační dvojice (recitátor a pianista) všech národností, které:

 1. splňují věkový limit od 16 do 35 let (v době konání soutěže dosáhnou nejvýše 35 let)
 2. dodrží organizační směrnice soutěže
 3. nastudují repertoár podle podmínek soutěže

Věkový limit je kontrolován při registraci do soutěže předložením pasu nebo občanského průkazu. V případě, že údaje vyplněné na přihlášce neodpovídají skutečnosti, je účastník diskvalifikován a dvojice není připuštěna do soutěže.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

PŘIHLÁŠKA

Zájemci o účast v soutěži vyplní přihlášku, kterou najdou na internetové adrese www.fibich-competition.cz online, případně ji vyplněnou zašlou na adresu info@fibich-competition.cz.

K přihlášce připojí soutěžní dvojice notový materiál volných skladeb a zašle je emailem v digitální podobě na výše uvedenou adresu. V případě novinek do 3. kola uvede autory hudby a textu (včetně překladatele) a zhudebňovaný text. Notový materiál je možno zaslat nejpozději do 15. 9. 2018.

Uzávěrka přihlášek je 15. srpna 2018.

Přihláška je platná po uhrazení účastnického poplatku. Účastnický poplatek pro všechny soutěžící, kteří nezískali nominaci v Českém kole soutěže, činí 100 EUR (jednostoeur) nebo 2500 Kč (dvatisícepětsetkorunčeských) pro soutěžní dvojici. Účastnický poplatek musí být uhrazen nejpozději k termínu uzávěrky přihlášek na účet:

Pro platby v EUR:

 • IBAN: CZ72 2250 0000 0001 0070 6676
 • BIC / SWIFT: CTASCZ22

Pro platby v CZK:

 • 100706625 / 2250
 • IBAN: CZ91 2250 0000 0001 0070 6625
 • BIC / SWIFT: CTASCZ22

přičemž veškeré bankovní poplatky hradí účastník. V popisu platby je třeba uvést příjmení obou soutěžících (tj. Recitátor+Klavírista). V případě odstoupení účastnické dvojice od soutěže do 30. 7. 2018, je možná návratnost příspěvku ve výši 50%, v případě pozdějšího odstoupení od soutěže je poplatek nevratný a slouží k pokrytí administrativních nákladů soutěže.

Účastníci si opatří závazné česko-německo-anglické vydání povinných skladeb prvního kola soutěže u nakladatelství AMOS Editio, spol. s.r.o., Praha 1, Opletalova 1015/55 nebo na http://www.amoseditio.cz.

Místo konání soutěže a podmínky pro soutěžící

Všechna kola soutěže proběhnou v Galerii Hudební a taneční fakulty AMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1. Účastníci soutěže mají k dispozici třídy s klavíry k rozehrávání.

Koncert vítězů se koná v Sále Martinů na Hudební a taneční fakultě AMU.

cestovné a Ubytování

Cestovní výlohy si kandidáti hradí sami. Mimopražským soutěžícím může na vyžádání pořadatel zajistit ubytování ve vybraných hotelech s výraznou slevou. Pro aktuální informace sledujte webové stránky nebo facebookovou stránku souteže.

ČASOVÝ ROZVRH SOUTĚŽE

Registrace:26. října v 8.00 hod.
Zahájení a losování:26. října v 9.00 hod.
1. kolo:26. října, po skončení odborný seminář
2. kolo:27. října, po skončení odborný seminář
3. kolo:28. října, po skončení generální zkouška koncertu
Koncert vítězů:28. října v 18.30 hod.
(slavnostní zakončení soutěže s předáním cen a vystoupením oceněných dvojic)

Program soutěže

Účastníci soutěže jsou povinni dodržet stanovený program soutěže. Časový harmonogram průběhu jednotlivých kol a odborných seminářů bude upřesněn před zahájením soutěže. Program Koncertu vítězů bude soutěžícím oznámen po skončení 3. kola soutěže. Repertoár koncertu určí porota. Účastníci vystoupí bez nároku na honorář.

POROTA

Porotu 10. Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v  interpretaci melodramů tvoří přední umělci ze zahraničí a z České republiky. Zastoupení dramatického a hudebního oboru je poměrné, zastoupení českých členů poroty je menšinové. Porota je sedmičlenná, každoročně se obměňuje.  Stálým členem poroty je zakladatelka soutěže, PhDr. Věra Šustíková, Ph.D., případně jiný pověřený člen odborného realizačního týmu. Ostatní se mohou stát znovu členy poroty nejdříve po třech letech. Porota se nesmí nikdy sejít dvakrát ve stejném složení. Definitivní složení poroty bude zveřejněno před zahájením soutěže.

Všeobecná ustanovení soutěže

Počet soutěžících ve všech kolech soutěže je limitován. Prvního kola se může zúčastnit maximálně 24 soutěžních dvojic, do druhého kola postupuje 14 soutěžních dvojic a do finále bude vybráno 8 soutěžních dvojic. Postup je dán umístěním dle hodnocení poroty (viz dále systém hodnocení soutěže). Porota může vyloučit soutěžní dvojici ze soutěže i tehdy, není-li počet postupujících soutěžících naplněn, a to v těchto odůvodněných případech:

 • technická nezpůsobilost jednoho či obou soutěžících
 • nedodržení časového limitu o více než 30 sekund
 • jiný hrubý prohřešek proti daným pravidlům soutěže

Recitace a hra na klavír zpaměti není podmínkou. Recitátor recituje ve svém rodném jazyce. V soutěži není povoleno nazvučení, klavírní party jsou přípustné pouze v originálním znění. Pořadí vystoupení je losováno před zahájením soutěže. V dalších  kolech se pořadí obrací dle rozhodnutí poroty.

Systém hodnocení soutěže

Výkon dvojice se posuzuje podle těchto pomocných kritérií:

 1. technická a umělecká vybavenost recitátora pro interpretaci melodramu
 2. technická a umělecká vybavenost klavíristy pro interpretaci melodramu
 3. schopnost koordinace obou zvukových pásem melodramu (dynamika, harmonie)
 4. schopnost koordinace obou metro-rytmických pásem melodramu (metrum, tempo, frázování)
 5. schopnost vytvořit společný celek (formální výstavba melodramu, umělecký dojem)

Každý porotce hodnotí jednotlivý výkon dvojice známkami v rozmezí 5 – 25 bodů. Součet známek soutěžní dvojice v jednom kole tak může dosáhnout 35 – 175 bodů (menší počet bodů znamená lepší výsledek). Tímto způsobem se hodnotí každé soutěžní kolo zvlášť – na konci soutěže jsou vyhlášeni vítězové jednotlivých kol. Celkové umístění je dáno součtem bodů za všechna tři kola. (Nejlepší možný bodový zisk je 105 bodů.)

Porota má právo neudělit některou z cen, případně ceny sloučit či rozdělit.

Z výroku poroty není odvolání.

nahrávky a fotografie

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s možností pořízení video a/nebo audio záznamů či fotografií (souhrnně „záznamů“) jejich vystoupení v průběhu celé soutěže.

Účastníci přenechávají soutěži výhradní právo – neomezené časem ani licencováním třetím osobám – použít záznamy nebo jejich části v jakýchkoliv médiích, konkrétně zveřějnit, zpřístupnit, vysílat či přehrávat záznam. Výše zmíněné zahrnuje právo vysílat nahrávky živě nebo později v televizi či rozhlase, stejně jako zpřístupnit je veřejně na internetu a sociálních sítích.

Pro výše zmíněné účely může soutěž rovněž zpracovávat (stříhat a editovat) nahrávky s respektem k právům umělců na jejich osobní integritu.

Výše zmíněná práva jsou stanovena bez nároku na honorář jako podmínka účasti v soutěži.

Závěrečné ustanovení

Tyto soutěžení podmínky byly vydány v souladu se Statutem Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů inovovaným dne 8. 3. 2018. Soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém a anglickém. V případě sporu platí jako autentický text český.